Teylers Museum

Spaarne 16
2011 CH Haarlem, NL
T [+31] (0)23 516 0960
E info@teylersmuseum.nl
W www.teylersmuseum.nl
Perscontacten:
E pers@teylersmuseum.nl

Groepen, zakelijke gasten en leveranciers
s.v.p. melden bij de dienstingang
Nauwe Appelaarsteeg 3
2011 HA Haarlem
T 023 5160969 (Meldkamer)

Schenken aan het museum

Teylers Museum is ooit begonnen als initiatief van burgers, los van Kerk en Staat. Wij hopen nog lang onze eigen koers te mogen volgen. We hebben uw steun daarbij hard nodig en verwelkomen van harte een ieder die wil aansluiten bij een eeuwenoude traditie.

Fiscale aspecten
Schenkingen zijn onder bepaalde omstandigheden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting van de schenker. De wet stelt een aantal voorwaarden, zowel aan de hoogte van de gift als aan de begiftigde. Teylers Museum is een Algemeen Nut Beogende Instelling die is aangemerkt als culturele instelling (culturele ANBI) en is door de fiscus geheel vrijgesteld van schenkings- en successierecht. Er hoeft door het museum over uw gift dus géén belasting te worden betaald.

De Geefwet
Per 1 januari 2012 is de Geefwet van kracht. De geefwet geeft een schenker tijdelijk een extra belastingvoordeel op in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. Het doel is om particulieren en bedrijven een extra stimulans te geven om aan cultuur te schenken. Vooralsnog zullen deze maatregelen gelden voor een periode van zes jaar, dus van schenkingen die worden gedaan tussen 1 januari 2012 tot 1 januari 2018.

Extra aftrek door de multiplier
De meest opvallende fiscale maatregel is deze: een gift aan Teylers Museum (een Algemeen Nut Beogende Instelling die is aangemerkt als culturele instelling), levert tijdelijk een extra voordeel op in de inkomstenbelasting. U mag uw gift met een multiplier van 125 % verhogen, oftewel, deze multiplier is een vermenigvuldigingsfactor van 1,25. De belastingdienst accepteert dus dat u een kwart meer aftrekt in uw Box 1 inkomen, dan u eigenlijk heeft geschonken. Deze extra aftrek geldt voor alle giften, dus zowel de eenmalige als de periodieke giften, voor een maximum aan schenkingen van € 5.000 per jaar. Er geldt dus een plafond: u kunt maximaal € 1.250 per jaar extra in aftrek brengen. Indien u meer dan € 5.000 per jaar aan culturele instellingen schenkt, dan is ook dit extra bedrag nog steeds aftrekbaar, maar dan zonder multiplier. Om een beroep te doen op de voordelen van de Geefwet, gelden bepaalde criteria, die we hieronder zullen toelichten.

Voorwaarden
De voordelen van de Geefwet, zoals de verhoogde giftenaftrek voor een gift aan Teylers Museum (culturele ANBI), gelden voor alle belastingplichtigen. Voor alle giften geldt dat zij met schriftelijke bewijzen moeten kunnen worden gestaafd. De hoogte van de giftenaftrek is afhankelijk van de hoogte van het inkomen, de hoogte van de gift en van de vraag of het een eenmalige of periodieke gift betreft.

Het verschil tussen een periodieke gift en een eenmalige gift
Eenmalige gift
Een eenmalige gift is een gift die in een jaar wordt gedaan. Deze eenmalige giften zijn beperkt aftrekbaar, want onderworpen aan een aftrekdrempel en aftrekplafond.
De aftrekbaarheid van deze giften wordt namelijk alleen in aanmerking genomen voor zover zij samen hoger zijn dan €60 én hoger zijn dan 1% van het verzamelinkomen (dit is de drempel); de giften kunnen tot maximaal 10% van dat verzamelinkomen in aftrek worden gebracht (dit is het plafond).
Het Verzamelinkomen is het totale inkomen in de boxen 1, 2 en 3. De aftrek vindt plaats van het box 1 inkomen.
Het gebruik van de multiplier van 125% is bij eenmalige giften ook van toepassing (zowel op de gift als op het plafond). Stel dat het verzamelinkomen € 60.000 is en er wordt een eenmalige gift gedaan van € 1.000. De gift wordt voor de berekening van de aftrek in aanmerking genomen voor 125% is € 1.250. De drempel is 1% van € 60.000 (is € 600), dus daar zit de gift boven. Het plafond is 10% van €60.000 (is €6000) plus de extra aftrek van 25% (€ 250) is € 6.250, dus daar blijft de gift onder.

Periodieke gift

Indien de 1%-drempel niet wordt gehaald, kan toch aftrek plaatsvinden als de giften worden gedaan in de vorm van een periodieke gift. Dit zijn giften die in de vorm van een vaste en gelijkmatige periodieke uitkering worden voldaan.
De wet stelt dan als voorwaarde dat er een Schenkingsovereenkomst wordt gesloten die de verplichting inhoudt om gedurende vijf jaar (of meer) jaarlijks een vast bedrag te schenken.
Periodieke giften zijn aftrekbaar van uw box 1 inkomen, ongeacht de hoogte van de gift. De looptijd van een periodieke gift moet tenminste vijf jaar zijn. Indien dit het geval is, kan elke termijn worden afgetrokken van het inkomen in het jaar waarin de termijn vervalt. De volledige termijn is aftrekbaar. Er gelden dus geen aftrekdrempel en geen aftrekplafond.

Rekenvoorbeelden
Stel, iemand zit in het inkomensbelastingtarief van 35% en doet een periodieke schenking van €100, dan mag hij €125 in aftrek brengen. De teruggave bedraagt dan 35% van €125 oftewel €43,75. De gift kost de schenker werkelijk €100 min €43,75 dus slechts € 56,25, terwijl het museum er wel €100 voor ontvangt. Dat betekent dat van elke euro die iemand wil missen in die situatie het museum bijna twee keer zoveel beter wordt.

Stel, iemand zit in het belastingtarief van 52 % en doet een jaarlijkse periodieke gift van €1000 gedurende vijf jaar. De schenker mag dus 125% van €1000, dus €1250 in aftrek brengen van zijn Box 1 inkomen zonder dat deze aftrek wordt begrensd door een drempel of plafond. De aftrek van 52% is dan €650. In dit geval betaalt de schenker dus €1000 aan Teylers Museum, ontvangt van de belastingdienst €650 terug, zodat de gift hem netto dan slechts €350 kost. Omgekeerd betekent dit dat iemand die €100 netto kan missen, aan Teylers Museum bruto ruim € 285 kan schenken, omdat hij €185 van de Belastingdienst terugontvangt.

Conclusie: een periodieke schenking geeft optimaal voordeel
Het grote verschil tussen een periodieke gift en een eenmalige gift is gelegen in de giftenaftrek. Bij een eenmalige gift gelden een aftrekdrempel en -plafond. Deze gelden niet bij een periodieke gift.
In beide gevallen wordt de verhoging van 25% toegepast over een gift/giften van maximaal €5.000. Uiteraard zijn hogere giften ook aftrekbaar, maar dan zonder de multiplier. Dit betekent dat bij een gift van € 6.000 de verhoging € 1.250 bedraagt (namelijk 25% van 5000). Totaal is in dat geval aftrekbaar € 7.250.

Periodiek schenken
Wilt u ons steunen en zelf optimaal van de Geefwet en de multiplier gebruikmaken, dan is een periodieke schenking voor vijf jaar aan het Teylers Museum Fonds iets voor u.
Sinds 1 januari 2014 kan dit via een schriftelijke Schenkingsovereenkomst tussen u en het Teylers Museum Fonds. Het betekent dat er geen notariële akte gemaakt hoeft te worden. Wij sturen u graag een Schenkingsovereenkomst toe.

De Geefwet voor bedrijven
De geefwet maakt het ook voor bedrijven aantrekkelijk om te schenken, want ook hier geldt de multiplier-regeling. Een bedrijf mag een gift sinds 2012 zelfs 150% in aftrek brengen voor de vennootschapsbelasting. Ook hier geldt dat deze extra aftrek wordt toegepast over maximaal € 5.000 per jaar van de aan culturele instellingen gedane giften. Hierbij is overigens geen schenkingsovereenkomst nodig..

Schenkingen in natura
Schenkingen in termijnen van lijfrente kunnen in geld maar ook in natura worden gedaan. Stel iemand is in bezit van een bijzonder object (schilderij, tekeningen, fossiel, instrument, boek of penningen) en wil dat schenken. Indien het museum dit object van belang acht voor de collectie en zou willen opnemen, wordt het object getaxeerd en over een periode van 5 jaar aan het museum geschonken. De schenker heeft gedurende deze periode jaarlijks een aftrekpost van 1/5 van de getaxeerde waarde. Schenkingen in natura (de objecten) gaan rechtstreeks naar Teylers Museum. Ook bij het schenken van objecten kan gebruik worden gemaakt van de multiplier. Deze wordt toegepast op de getaxeerde waarde van het object. De verhoging van 25% wordt ook hier toegepast over maximaal €5.000.

Legaten en testamentaire vermakingen
Het nalaten van een bedrag of kunstwerk is voor sommigen een bijzondere manier om het museum te steunen. Dankzij een speciale fiscale regeling is het voor particulieren aantrekkelijk geworden om - na overlijden - aan Teylers Museum een object te schenken. Een testamentaire vermaking of een legaat wordt vaak met de eigen notaris in orde gemaakt.

Wanneer u meer vragen heeft over een schenking of speciale wensen heeft met betrekking tot een eventuele nalatenschap, neemt u dan contact op voor een persoonlijk gesprek met Marijke Naber, Hoofd Fondsenwerving, 023-5160968 of mnaber@teylersmuseum.nl.

 

Pieter Aertsen_01

E-mail Teylers Museum